ഡബ്ള്യു. എം. സി

ഡബ്ള്യു. എം. സി

ഭവനം പണിയുന്നത് സ്ത്രീ ആണെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. സഭ പണിയുവാനും അനേക സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഭക്കനുഗ്രഹമായ ഉത്തമസ്ത്രീകളെ തലശ്ശേരിയിലും തന്നതിന് സ്തോത്രം.

നേതൃത്വം : പ്രസിഡന്റ്‌ : സി. ബേബി ജെയിംസ്‌

സെക്രട്ടറി : സി. റജീന സണ്ണി

ഖജാന്ജി : സി. നിര്‍മ്മല പി കെ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.