പ്രതിമാസ ഉപവാസ യോഗം

പ്രതിമാസ ഉപവാസ യോഗം

എല്ലാമാസവും ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയോ ശനിയാഴ്ചയോ മാസത്തിലെ ഉപവാസ പ്രാര്‍ഥന നടന്നുവരുന്നു. പുറത്തുള്ളവരും വന്ന്‍ പ്രാര്‍ഥനയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു.