പ്രാര്‍ത്ഥനാ ചങ്ങല

പ്രാര്‍ത്ഥനാ ചങ്ങല

ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്‍റെ കരത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രാര്‍ത്ഥന. പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന സഭ ജീവന്‍റെ സമൃദ്ധിയില്‍ വാഴും. സഭയ്ക്ക് സജീവമായ ഒരു പ്രാര്‍ത്ഥനാ ചങ്ങല ഉണ്ട്.

നേതൃത്വം : പ്രസിഡണ്ട് : ലേഘ ബിജി

സെക്രട്ടറി : ഷാജി എന്‍ കെ

ഖജാന്‍ജി : പ്രജിത സുരേഷ്

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.